Hjernen for de virkeligt nysgerrige.


Indledning.

 

I følge hjerneskade sagen lever 120.00 mennesker i Danmark med følgerne af en hjerneskade.

12.500 rammes hvert år af en hjerneskade som følge af apopleksi, og derud over rammes 8000 af hvad man kalder sent erhvervet hjerneskade, som følge af andre årsager end apopleksi. Med Apopleksi menes hjerneblødninger og blodpropper mv. Andre årsager kan være traumer, virus mv. Ud af de apopleksi ramte har 33% afasi som en af følge virkningerne. (http://www.hjernesagen.dk/om-hjerneskader/tal-og-fakta-om-hjerneskader) Siden nedlæggelsen af amterne og overgangen til regionerne har området været ramt af store nedskæringer og omprioriteringer, selvom der ikke bliver færre ramte og lovgivningen stadig forpligter kommuner og regioner til at tage vare på de ramte, og til dels deres pårørende. Området er i bedring, men der er et pænt stykke vej til hvad det har været.
I regelen er et forløb for de ramte oftest, indlæggelse på hospitalet, med en evt. liv reddende indsats. Derefter en slags tidlig udredning, med tests der så forhåbentligt visiterer dem til den fornødne hjælp, efter de vender hjem fra hospitalet. Næste fase handler så om rehabilitering og kan være en specialpædagogisk indsats med hjælpemidler, hvor materialer som dette og lignede kan bruges. Der kan også være ramte eller pårørende der opsøger hjælp selv, eller som ønsker yderligere eller tidligere hjælp end den de bliver tilbudt.

 

Dette er som udgangspunkt tænkt som materiale for dem der gerne vil dykke ned i detaljerne, med andre ord for de virkeligt nysgerrige. Det er som udgangspunkt ikke ment som en akademisk afhandling, udelukkende møntet på fagfolk, men for mennesker med nogen indsigt i emnet og med muligheder for at finde svar på eventuelle tvivl spørgsmål.

 

Jeg baserer materialet på inspiration forskellige steder, se venligst litteraturlisten. En del af henvisningerne er til ikke-udgivet materiale.

Jeg har valgt at medtage forskellige versioner, og forskellige beskrivelser, af teorier og sætte dem sammen. Jeg håber at dette øger forståelsen fremfor forvirringen.

De illustrationer der viser hjernen tager udgangspunkt i de plastik modeller af hjernen der eksister, for at form og fremstilling ikke skal afvige for meget mellem illustration og model. Illustrationerne har jeg selv tegnet, tilbage i 2005.

 

Litteratur noterne på denne side henvises der til fra alle de relaterede sider om hjernen.

 

Litteratur og illustrations liste:

 

Olaf B.Paulson, F. G. og P. S. S. (2004). Klinisk neurologi og neurokirugi. Foreningen af Danske Lægestudernedes Forlag.

 

Hjerneprocesser, kognition og neurovidenskab, Anders Gade.

 

Kjeld Fredens;” Mennesket i hjernen - en grundbog i neuropædagogik” Systime academic, 1.udg.1.opl. Århus, 2004.

 

Lise Ehlers;” De gådefulde frontallapper”. Munksgård, 1, udg. 1.opl. Kbh.2000.

 

Manglende erkendelse, Helle T. Johansen, artikel i kognition og pædagogik, nr 34, 1999, 9.årgang.

 

Følger efter frontalskade –hvilke undersøgelsesmetoder er velegnede?.Foredrag af Poul Burgess, referent: Luise Bruckner Wive.

 

De Forende Nationers standardregler om lige muligheder for handicappede, den officielle danske oversættelse fra Socialministeriet, DSI-jnr. 1049.56.

 

Elkhonon Goldberg: Hjernens dirigent - frontallapperne og den civiliserede bevidsthed”. Psykologisk forlag, 1.udg.1opl., DK 2002.

 

Knud Illeris: ”Læring”. Roskilde Universitetsforlag, 1.udg.2opl., 1999.

 

Niels jørgen bisgaard og jens rasmussen(red.); ”Pædagogiske teorier”, Billesøe og Baltzer, Værløse 2005. 4. udg.

 

Levine, M. (2003). Hjernen bag lysten til at lære. Dansk psykologisk forlag.

 

Luria o.a. udlagt af :Maul, John (1996): Sindets fantastiske virkelighed. I Tidsskrift for 'Sprogpsykologi', nr. 1, side 26-36.

 

Hvorfor og hvordan -nogle ideer til undervisningen af afasiramte- Villy Nesgaard- Taleinstituttet 2007.

 

Rapporten Computer baserede trænings programmer, psykologfunktionen i Københavns amt.

 

Centralnervesystemet, Christina Bjerre.

 

Om Afasi, Susanne Vidø.

 

Temaaktivitet, ergo oplæg om hjernen, Annette Alhstrøm + Lisbeth Graversen.

 

Højre og venstre hjernehalvdel, Susanne Vidø.

 

Opmærksomhed, træning 1-2, Sandsynligvis Neuropsykolog Lone Vesterager Pedersen.

 

Gyldendals visuelle leksikon.

 

Politikkens anatomiske atlas.

 

Hæfterne: Små grå og Hjernen fra Eksperimentariet.

 

Illustreret videnskab, nr. 12/2003

 

Nicolaides, K. (1998). Tegn på den naturlige måde . Borgen.